ОСОБИСТИЙ САЙТ ПЕДАГОГА – ВИМОГА ЧАСУ

 Сьогодні в системі освіти України відбувається процес гуманізації навчально-виховного процесу, який здійснюється шляхом переходу до особистісно-орієнтованого навчання. Для підтримки якості навчально-виховного процесу на порі впровадження, паралельно з існуючими, нових сучасних форм навчання, які передбачають використання Інтернет-ресурсів. Постає необхідність проектування та розробки електронних навчальних видань, веб-ресурсів, зокрема сайтів навчального призначення закладів освіти, особистих сайтів викладачів і вчителів.

Актуальність вирішення зазначеної проблеми назріла вже давно, проте сьогодні ми відчуваємо це досить гостро. Необхідність використання викладачами (вчителями) веб-ресурсів в якості доповнення до навчального підручника, на жаль, підтвердилася  подіями, які відбуваються в Україні. З метою недопущення виникнення епідемії грипу та гострих респіраторних захворювань, розповсюдження захворюваності серед учасників навчально-виховного процесу та згідно зі статтею 32 Закону України було тимчасово призупинено навчальний процес у НЗ України. Саме в цій ситуації, яка склалася, наявність особистого сайту викладача (вчителя),де могли б бути викладені навчальні матеріали, завдання для самостійної роботи, запитання для самоперевірки, встановлено зворотній зв’язок зі студентами (учнями) тощо, вбачається вкрай необхідним.

Такий сайт міг бути цінним помічником всім учасникам навчально-виховного процесу в надолужування навчальної програми (в разі вимушеної перерви у відвідуванні НЗ).

До недавнього часу фахівці поділяли способи створення сайту на три категорії.

1. Створення сайту вручну, з використанням мови HTML. Це вимагає знання зазначеної мови та правил роботи з HTML-документами.

2. Використання конструктора сайтів – програми, яка забезпечує створення власного сайту з готових шаблонів. Недоліки використання конструкторів вбачаються в тому, що їх можливості тим ширші, чим більше коштує програмний засіб. Звичайно існують і безкоштовні версії, але їх можливості досить обмежені – частіш за все вони пропонують кілька шаблонів оформлень сайту.

3. Встановлення на створений сайт системи управління контентом – CMS. Це програма, яка повністю управляє інформацією на сайті та містить деякі безкоштовні послуги для створення професійного сайту. CMS дозволяє управляти сайтом в режимі on-line. Спеціалісти часто стверджують, що залежність від шаблонів (друга та третя категорії) не дозволить повноцінно підтримувати сайт та зробити його популярним. Звісно, що користування платною системою CMS або конструктором сайту із службою підтримки дає право на замовлення персонального шаблону.

Розгляд зазначених проблем та дослідження професійної діяльності викладача (вчителя) спонукав до більш детального аналізу сучасних засобів діяльності в мережі Інтернет та засобів створення сайту. В результаті було зроблено висновок, що існують, засоби, за допомогою яких викладач (вчитель), навіть маючи невисокий рівень комп’ютерної підготовки в змозі створити особистий сайт та підтримувати його, тобто існує четвертий спосіб створення сайту. Кілька років тому з’явились нові технології – Web 2.0, головним принципом яких було твердження: “Контент повинен генеруватися самими користувачами”. Використання засобів Web 2.0 – технологій, які встановлюються не на власному ПК користувача, а на віддаленому сервері, має цілком реальні переваги як для користувачів, так і для самих розробників таких засобів. Це пояснюється тим, що користувач звільняється від таких турбот, як своєчасне оновлення програми, коригування її роботи в операційній системі. Розробники ж отримують суттєві переваги: щезає необхідність витрат на розповсюдження своїх розробок та на організацію служби підтримки тощо. Не менш вагомим є те, що розташування сайту та його підтримка є безкоштовними.

Окрім того, для педагогів створення свого особистого сайту може стати поштовхом для подальшого глибшого вивчення ПК, сучасних засобів ІКТ та можливостей мережі Інтернет. Адже, створення умов, сприятливих ефективному навчанню, стає можливим тоді, коли викладач (вчитель), на основі професійної педагогічної рефлексії, яка слугує чинником його самоосвіти, готовий до розуміння та сприйняття змін, ініційованих інформатизацією освіти. Слід зазначити, що існує багато різних критичних відгуків (позитивних та негативних) щодо використання зазначених технологій користувачами-непрофесіоналами. Однак, в цій статті ми не ставили за мету їх перегляд та аналіз. Як показав особистий досвід та досвід інших викладачів, Web 2.0 – технології можна рекомендувати для створення власного сайту, групового сайту викладачів (вчителів), сайту гуртка тощо. Зручна панель управління дозволяє побудувати його за досить невеликий час. Управління матеріалами сайту здійснюється безпосередньо через сайт, що надзвичайно спрощує роботу. Вільний доступ до коду шаблонів дозволяє впровадити в життя будь-які дизайнерські задумки автора. Частіше всього, система надає можливість обрати дизайн сайту та, при необхідності, його відкоригувати.

Призначенням сайту є:

·        створення навчального міні-середовища;

·        поширення передового педагогічного досвіду;

·        підвищення власного фахового рівня;

·        підвищення рівня володіння засобами інформаційних технологій; можливість зробити навчально-виховний процес більш гнучким;

·        розміщення навчальних матеріалів (програм, планів, контрольних запитань до заліку та/або екзамену), теоретичних матеріалів та зразків робіт, електронних версій посібників;

·        підтримка процесу неперервного підвищення рівня знань з інформаційних технологій для всіх форм навчання;

·        допомога учням, фахівцям та викладачам в самостійній роботі та підготовці до навчально-виховного процесу;

·        надання можливості на відстані отримувати навчальний матеріал;

·        надання можливості постійно користуватися підтримкою викладача;

·        надання можливості учню спілкуватися з іншими учнями та ін.

Уміння орієнтуватися в матеріалі, розміщеному на навчальному сервері допомагає учням та викладачам вирішувати проблеми з навчальним матеріалом і консультуванням на відстані у зручний час. Досвід показує, що електронні навчальні матеріали більшість учнів використовує все частіше. Серед них є навіть ті, хто використовує їх щодня.

Отже, традиційні паперові видання потрібно доповнювати електронним Інтернет-ресурсом (сайтом), що дає змогу трансформувати існуючу класно-урочну систему, зберігаючи її переваги у вигляді продуктивності навчання та контролю за навчально-виховного процесом, і перейти від групового до індивідуального особистісно-орієнтованого навчання. Доцільність використання Інтернет-ресурсів у навчанні.

Особливої уваги заслуговує врахування унікальних можливостей:

· комп’ютерна візуалізація навчального матеріалу;

· миттєвий зворотній зв’язок між учнем та викладачем;

· зберігання великих обсягів інформації з можливістю її передавання;

· швидкий доступ студентів до центрального банку даних;

· автоматизація процесів інформаційно-пошукової діяльності;

· опрацювання результатів навчального експерименту з можливістю багаторазового відтворення його фрагменту, або самого експерименту в цілому;

· автоматизація інформаційно-методичного забезпечення;

· управління навчально-виховним процесом і контроль за його якістю.

Блог – освітнє середовище для учнів, учителів, батьків

Таку інформацію учитель може розміщувати у себе у блозі

Стрімкий розвиток інформаційних технологій – прогресивна реалія сьогодення, яка так чи інакше є дотичною до усіх сфер життя. Прискорення темпу життя, збільшення обсягу інформації, що впливає на сучасну людину, потребує від неї вміння швидко знаходити необхідне рішення, використовуючи для цього пошукові методи, користуючись великою кількістю різноманітних джерел інформації. У зв’язку з цим серед традиційних форм і методик навчання у педагогічній практиці все частіше використовуються інтерактивні технології. Ця затребуваність пояснюється тим, що таке навчання спрямоване на підвищення пізнавальної активності учнів, посилення діяльнісного підходу в навчанні та реалізацію спільної діяльності, націленої на кооперативну обробку навчальної інформації з виробленням нових знань особисто кожним в оптимальному лише для нього режимі.

Інформатизація навчального процесу – це процес підготовки та передачі інформації учням, основним засобом здійснення якого є комп’ютер, який в силу своєї універсальності допомагає ефективно вирішити завдання розвитку особистості учня, прискорює процес оволодіння ним навчальним матеріалом, створює умови для здійснення дитиною самоконтролю при вирішенні навчальних завдань, розширює інформаційний простір навколо учня, надаючи йому право вибору джерела навчальної інформації. До того ж, це досидь потужний інструмент, що підвищує мотивацію навчальної діяльності учня, який сьогодні в мережі Інтернет орієнтується подекуди навіть краще за дорослих. Учитель не може залишатися осторонь, адже одним із ключових компонентів професійної компетентності сучасного вчителя є інформаційна компетенція. Оскільки інформаційний простір сьогодні безмежний, вчитель часто дає учням завдання, що передбачає пошук інформації у всесвітній павутині. Даючи завдання, яке передбачає користування ресурсами мережі Інтернет, слід враховувати, що, користуючись пошуковими сервісами,  дитина під час пошуку інформації неодмінно зіштовхнеться з великою кількість небажаної інформації, чи інформації, яка відволікатиме увагу учня від певної теми (особливо при користуванні поза межами школи). Саме на це розраховують численні реклами, заклики до ігор, спливаючі банери, на яких дітей запрошують до спілкування. Тому вважаю, що вчитель повинен  учнів спрямувати, яким шляхом піти, щоб дитина не «блукала», а чітко «йшла»  у пошуку необхідної інформації. Це можна забезпечити, даючи конкретні адреси сайтів, на яких  викладена потрібна інформація,  а також завдання може реалізувати ведення вчителем освітнього блогу.

Слово “блог” порівняно недавно отримало поширення серед учителів. До цього воно було популярним серед  інших вікових та професійних груп. Сьогодні в інтернет-середовищі велику популярність набуває використання блог-технологій (веб-журнал, або блог, «мережевий журнал подій»), які дозволяють здійснювати швидку і доступну публікацію в Інтернеті різних даних (фото, графіка, презентації, відеоматеріали, публікації, таблиці…), організовувати віртуальні спільноти (за інтересами) для інтерактивного спілкування користувачів.

Професійні учительські блоги отримали поширення не так давно. Можна навіть сказати, що вони лише зароджуються… Цей спосіб взаємодії вчителя і учня в мережі порівняно новий і для багатьох є незвичним. Ось уже протягом року я використовую блог в якості середовища мережевого спілкування для навчання та роботи класного керівника.

За час використання зрозуміла, що великий комунікаційний потенціал і можливості, надані блог-технологіями, дозволяють по-новому підійти до вирішення таких питань організації навчання, як:

·    здійснення спільної роботи під наглядом модератора (вчителя), що істотно розширює ефективність групової навчальної діяльності;

·       можливість побудувати освітній маршрут для учнів (створення посилань на потрібні сайти) з метою формування інформаційної культури учнів;

·      організація особистого інформаційного простору вчителя і учнів, в якому підсумовуються  всі документи  та  повідомлення, які зберігаються в одному місці (для вчителя  це своєрідна тека із збереженням потрібної інформації, яка  поступово накопичується);

·     забезпечення оперативного та надійного зв’язку між учнем і вчителем для вирішення питань, отримання відповідей, обговорення поточних проблем і організаційних моментів;

·   зручність додавання, читання та пошуку потрібних повідомлень дає можливість для розгортання конструктивних дискусій, які є невід’ємною частиною педагогічного процесу;

·      надання учням можливостей для обміну інформацією один з одним для самостійної роботи та взаємонавчання;

Отож, підсумовуючи сказане вище, хочу зазначити, що  у своїй діяльності я використовую блог для:

·   перегляду з учнями навчальних відеофільмів, екранізацій творів, відеоуроків;

·        розширення можливостей використання наочних матеріалів;

·        публікації анкет, опитування, онлайн-тестів, різноманітних слайд шоу, репортажів про життя класу чи на уроці;

·        висвітлення рекомендацій для учнів щодо вивчення тих чи інших тем;

·        обміну корисними посиланнями на ресурси Інтернет;

·        обміну знаннями з ІКТ (з колегами)

Що ж натомість отримує вчитель, адже ведення блогу – справа, що потребує часу, якого і так не вистачає? Частина відповідей на це питання:

·        роблячи записи у блозі, ми вдосконалюємо культуру писемного мовлення;

·        цікавлячись новинками учительської спільноти, ми розширюємо власний світогляд;

·        цитуючи інших учителів, ми переймаємо краще, що у них є;

·        підтримуючи (шляхом читання і коментування) блоги колег, ми сприяємо утворенню професійної учительської спільноти в Мережі;

·        використовуючи нові веб-інструменти, ми безперервно вдосконалюємо свої ІКТ-навички.

Сьогодні популярність блогів, у тому числі освітніх, зумовлена двома головними обставинами: по-перше, публікувати інформацію в Інтернеті за допомогою блогів досить легко — фактично, створення нового посту (запис на сторінці в Інтернеті) зводиться до набирання тексту у відповідному полі та відправки його на сервер шляхом натисканням кнопки «Публікувати» (англ. англ. – Publish) або подібної. Після цього пост зберігається на сервері, який автоматично формує веб-сторінки, різні посилання, додає стиль форматування тощо. Тому користуватися блогом не важче, ніж простим текстовим редактором. Друга причина – це миттєва доступність в Інтернеті опублікованої інформації. В мережі існують декілька безкоштовних блогових платформ (наприклад WordPress, Blogspot, Livejournal), де будь-хто може зареєструватися та вести свій блог. Блоги періодично скануються Інтернет-пошуковиками, такими як Google, Yahoo!, та ін. Мій особистий блог розміщено на платформі Blogspot (не є рекламою).  Саме з цих характеристик – мобільності та доступності блогів – випливає їх визначна роль у творенні інформаційного суспільства, комунікації та обговоренні будь-яких ідей поміж людьми.

Найвищою винагородою для учителя, безперечно, є авторитет серед учнів, бачення того, що діти мають бажання творити, прагнуть поділитися надбаннями з іншими. Маю учнів, які виявили бажання мати власні проекти, звернулися за допомогою по створенню блогу. Це учні, небайдужі до слова, мають певний творчий доробок. Створюючи свої тексти,  за власним бажанням, а не з примусу, вони засвоюють різні літературні жанри. Помітила, що для  учнів, які працюють у відкритій мережі, прагнення до грамотності стає особистим питанням, і сприяє цьому, на мій погляд, саме фактор публічності створюваних текстів. Та головне, що літературний блог, відкритий учнем, стає кроком до самовираження у самостійному авторстві!

Не секрет, що кожен учитель вважає  свій предмет важливим і цікавим. Не є секретом, що учні можуть вважати інакше. То чому ж не скористатися новим (додатковим) інструментом для підвищення зацікавленості вашим предметом? Розміщуйте в своєму блозі цікаві матеріали, корисні посилання, інтерактивні тести; створюйте колекцію навчальних матеріалів, відеоуроків; організуйте онлайн роботу; просто розширте межі вашого спілкування з учнями, колегами!

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.